تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
بهار است...
زمین لباس کهنه اش را در آورده
ولی تو همان کهنه لباست را بپوش
من به بوی آشنای تنِ تو
هرلحظه سبزتر میشوم!!

بانوآسمان

یکشنبه بیست و چهارم فروردینماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .