تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
دیگر بُریدم
از توئی كه مرا از دنیا بُریدی
همیشه گُمانم بود دارمت
اما هیچوقت نداشتمت ...
عروسك كهنه ی هرزگی های زمان.

بانوآسمانیکشنبه پنجم شهریورماه سال 1391 | نظرات ()
همین كه به تو می اندیشم...
چشمانم تار می شود
و از درون آتشی مرا می بلعد!
كاش باران نگاه مبهوتم...
مرحمی بود
برای دل سوخته ام.
كاش...

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

شنبه چهارم شهریورماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .