تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
گاهی دلم برای خودم
تنـ...ـگ میشود...
برای غرور
و دل صبـــــــــورم.
درست زمانی كه حس میكنم
كسی...
دلتنـ...ـگم نیســـت.
انگار توهـــم زده ام اینبار
...
آـــه؛
دوست دارم خودم را بغل كنم!
احساساتم تنها مانده اند...

ع.ب.آسمان


چهارشنبه بیست و هشتم تیرماه سال 1391 | نظرات ()
اینك دلم
در جستجوی توست
دستانم در پی دستان مهربانت
لبانم مست و تشنه ی نفسهایت
و چشمانم
درگیر هماغوشی رویای توست...
آه؛
هوایت هوایی ترم كرده...!

پشت پلكان بی ثباتم
خوابهای ستیزه جو
محو كرده اند....
سایه های روشن حضورتو را!
اما خیالی نیست...
خواب ،
این خواب همیشه پیروز اگر در نگاهم بنشیند،
باز هم تو را...
روبرویم خواهم نشاند.
عطر بودنت را در ریه هایم جاری خواهم ساخت...
و میان آغوشت ...
آبی ترین آسمان خدا خواهم ماند... .


ع.ب.آسمان


جمعه شانزدهم تیرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .