تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
دیگر بُریدم
از توئی كه مرا از دنیا بُریدی
همیشه گُمانم بود دارمت
اما هیچوقت نداشتمت ...
عروسك كهنه ی هرزگی های زمان.

بانوآسمانیکشنبه پنجم شهریورماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .