تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
چشم های دگمه ای عروسكت خیس است...!
انگار
لبخندش را شكافته
كودكانگی های بیرحمانه ی تو...

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

جمعه بیستم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .