تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
دیرگاهیست
چیزی شبیه تو
در عمق وجودم ریشه كرده است
و آنقدر گــــرم درآغوش گرفتمش
كه ناباورانه در من رشد می كند...

آنچنان كه شاخه هایش از ذهن و خیالم فراتر،
ریشه هایش از بلندای من بلندتر...
و برگ برگ احساسش سرازیر بر احساس من...

دیگر...
از تو پُر شده ام
آسمانم را بشكاف
و بر سرم سایه كن
درخت تبریزی من...

ع.ب.آسمان*آسمان نوشت:
عشق ، از نگاه عریان می شود از زبان ...نه.
چهارشنبه هجدهم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .