تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
چهره می گردانم
به سمت خورشیدی كه از سد ابرها هم گذشت
تا بر من بتابد و نوازشم كند...
نورش را مشت می كنم
و آفتاب را می پاشم
بر
سنگفرش انتظار...
آماده ام
برگـــرد...
به انجماد ساعت درون.

ع.ب.آسماندوشنبه شانزدهم مردادماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .