تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
بگــــــــذار برود ...

دنیــــــا كــــه تمـــــــام نمی شــــــود!

آرزوهــــــایش كــــــه مـــُــــرد،

خــــــــــودش بر می گــــــــردد


بـــه همــــین ســــادگی.








دوشنبه بیست و نهم دیماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .