تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
 موجودات عیجیبی هستیم ما!
 هیچوقت بی سبب مهربان نمیشویم
 همیشه پشت هر محبت، انتظاری داریم!
 كاش فقط اندازه ی یك حیوان...
 كمی آدم میشدیم. بانوآسمان


یکشنبه نهم آذرماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .