تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...

تنهایی ات را فریاد نكش

شاید بازگشت صدایت تنها ترت كند!


بانوآسمانشنبه هشتم آذرماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .