تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
قرارمان چه شد؟!
.
من آمده ام تا یك بغل عاشقی را برای تو گریه كنم...
.
.
و بخندم به دنیایی كه هیچگاه شادی مرا نخواست
!


بانوآسمانپنجشنبه ششم آذرماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .