تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشقاولین دقایق پائیزتان پر از مهر....
آرزو می کنم برگ برگ غصه ها از درخت زندگی تان بریزد  و شادی به شاخه شاخه تن و روحتان جوانه کند
هرجا هستید خدا مراقب دلتان
...
لبخندهایتان پررنگ و غم هایتان بی رنگ
.
.
.
بانوآسمان

سه شنبه یکم مهرماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .