تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
شهـــریورِِ تنت...
بوی
مهـــر می دهد
آنقدر که
اســـفند دلم را دود می کند
و گلهای
اردیبهشـــتی به باغ وجودم می نشاند!
.
.
می دانی؟!

دوست داشتنت زیباست
درست مثل چهار فصـــل یک سال... .عاطفه بابائی(بانوآسمان)

دوشنبه سی و یکم شهریورماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .