تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

چونـــان خورشید دور باش اما همیشـــه بتاب ...

آفتاب حضورت از دورترین فاصله هم  نویدیست برای زندگـــی
.
.

.

عاطفه بابائی(بانوآسمان)

سه شنبه بیست و پنجم شهریورماه سال 1393 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .