تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
زیر سنگینی نگاهت
دل که هیچ
با هر قدمت شهر هم می لرزد
فقط چند ریشتر فاصله است تا گسل شدن این تنِ زخمیبانوآسمان

یکشنبه بیست و هفتم بهمنماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .