تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
پیراهنت را تن کرده ام
قدر ِ آغـــوش ِ تو
تنگ نیست
امــّـا ...
به همـــان اندازه مهربان و صمیمیست !

بانوآسمان

یکشنبه بیست و نهم اردیبهشتماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .