تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
دلم بر شانه های سرسبزت تکیه داده بود
امــا بــــا غفـــلت از درّه پرتش کـــردی
؛
این رســمش نبــود ....... کـــــوه ِ مـــن

بانوآســمان

دوشنبه بیست و سوم اردیبهشتماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .