تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
راحت باش و آسوده
آشفتگیــِ خاطر با من است
تصمیم گرفته ام از رشته رشته ی افکارم
زنجیری ببافم و به پای خیالم ببندم...
تا از گلیمی که برایش انداخته ای
درازترش نکنم!

بانوآسمان
سه شنبه ششم فروردینماه سال 1392 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .