تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
پروردگارم...
روزگاری گذشت بر من
که تنش از سر و رویم بالا میرفت!
پاره ای از تنم را بردی و آوردی
و رفتن لحظه ای او
مرا از زندگی ربود...
آه معبودم...
دیگر هیچ برگ زندگی مرا نسوزان
بگذار زیر بارش نگاهت همیشه بگویم؛

                                خـــدایــــا شکـــرت...
چهارشنبه هجدهم بهمنماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .