تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
سعی میکنم باورت داشته باشم
بااینکه هیچگاه زندگی باورم نکرد
به بودنت دلم خوش است
و زندگی ام خوش تر...
پس باش و باورم کن
چون صادقانه دوستت دارم...

بانوآسمان

 پنجشنبه بیست و یکم دیماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .