تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
تنها نیستم...
تنها قدم نمیزنم...
ماه هست
آسمان هست
نقش سایه ای حک شده بر سنگفرش این کوچه ها
 تا کشیدگی سینه ی دیوار ...
پا به پایم هست
و یادت...
و یادت از تو باوفا تر است!
تنها دارائی گرانبهای شبهای خستگی
که همیشه، همه جا ...
با من هست.


بانوآسـ...ـمانچهارشنبه بیست و نهم آذرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .