تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
آسمان را نفس بکش
چشم ببند و بلند صدا بزن
و بگو هرچه دلت خواست را ...

حتی اگر شاعرهم نباشی
به هم بباف حرفهای نگفته ات را

بانوآسمان
شنبه هجدهم آذرماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .