تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

...

گرسنه نیستم
... غصه هم نمی خورم
دیگر سیر شده ام ...
حتی از زندگی !

بانوآسمان




چهارشنبه دهم آبانماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .