تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق
شب را با رویای بودنت به صبح رسانده ام
و امروز را با نبودنت سر کردم!
مانده ام که آیا حقیقت بودی یا از همان اول خیال؟!
وقتی می بینم بی من...
 ...آرام و باوقار مانده ای!

بانوآسمان
دوشنبه هشتم آبانماه سال 1391 | نظرات ()
Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .