تبلیغات
... ("v") ... زنده باد عشق

دوست داشتن...                                        

امشب از آسمان دیده ی تو                 روی شعرم ستاره می بارد

در سكوت سپید كاغذ ها                    پنجه هایم جرقه می كارد

شعر دیوانه ی تب آلودم                    شرمگین از شیار خواهش ها
 
پیكرش را دوباره می سوزد               عطش جاودان آتش ها

آری، آغاز، دوست داشتن است           گرچه پایان راه نا پیداست

من به پایان دگر نیندیشم                   كه همین دوست داشتن زیباست

از سیاهی چرا حذر كردن                 شب پر از قطره های الماس است

آنچه از شب بجای می ماند               عطر سكر آور گل یاس است

آه، بگذار گم شوم در تو                   كس نیابد ز من نشانه ی من
 
روح سوزان آه مرطوبت                   بوزد بر تن ترانه ی من

آه بگذار زین دریچه ی باز                 خفته در پرنیان رویاها

با پر روشنی سفر گیرم                  میگذرم از حصار دنیاها

دانی از زندگی چه می خواهم            من تو باشم ، تو ، پای تا سر تو

زندگی گر هزار باره بود                  بار دیگر تو، بار دیگر تو

آنچه در من نهفته دریاییست               كی توان نهفتنم باشد

با تو زین سهمگین طوفانی               كاش یارای گفتنم باشد

بس كه لبریزم از تو، می خواهم         بدوم در میان صحرا ها

سر بكوبم به سنگ كوهستان            تن بكوبم به موج دریاها

بس كه لبریزم از تو، می خواهم         چون غباری ز خود فرو ریزم

زیر پای تو سر نهم آرام                    به سبك سایه ی تو آویزم

آری آغاز دوست داشتن است           گرچه پایان راه نا پیداست

من به پایان دگر نیندیشم                كه همین دوست داشتن زیباست

                                   

Blog Skin

., ., ., .,.,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .